• Dansk
  • English
  • Deutsch

Composition of forms and sound – Wavelight

Denne lysinstallation inviterer dig til at blive inspireret af den harmoniske sammensmeltning af abstrakte former og genstande. Træd ind i en fortryllende verden, hvor musik og lysprojektioner smelter sammen.

Installationen er designet til at stimulere dine sanser og tage dig med på en visuel og auditiv rejse. Hver abstrakt form er placeret til at interagere meningsfuldt med lysprojektionerne og den tilhørende lyd. Sammen danner de en dynamisk koreografi, der stimulerer beskuerens følelser og giver næring til fantasien.

Lysprojektionerne spiller med farve, intensitet og bevægelse. De forvandler miljøet og skaber et levende skue af lys og skygge. Projektionerne fremhæver konturerne og træk ved de abstrakte former og objekter, hvilket skaber et samspil af visuelle elementer.

Lyden, der er sømløst integreret i installationen, forstærker den hypnotiske oplevelse. De rytmiske melodier og harmoniske toner smelter sammen med lysprojektionerne for at skabe en syntetisk oplevelse. Lydene fylder rummet og giver genlyd med de følelser, der fremkaldes af den visuelle pragt, hvilket skaber en uforglemmelig oplevelse.

 

Wavelight

Som nysgerrige billedskabere omfavner Wavelight det ukendte. De unge limburgske billedskabere lader sig overraske af tilfældigheder og opdager bare sådan noget nyt.

For Wavelight handler kunst om mere end visuel æstetik. De stræber efter at skabe en følelsesmæssig og sanselig oplevelse, der inviterer publikum til at reflektere og miste sig selv i nuet. Gennem kombinationen af lys, lyd og bevægelse tager de publikum med ind i nye verdener og opfordrer dem til at se på deres omgivelser med andre øjne.

Skabelseprocessen er en integreret del af arbejdet. De ser hvert projekt som en eventyrlig opdagelsesrejse. Med hvert nyt kunstværk starter de med en konceptuel idé og lader derefter eksperimenter guide dem.

De skaber så samtidig værkets visuelle og lydlige elementer og sørger for, at musikken og billedet forstærker hinanden. Dette kræver et omhyggeligt samarbejde mellem de to kunstnere for at tilpasse deres kreative processer.

Resultaterne er unikke og organiske kunstværker, der afspejler karakteren af det rum, de er udstillet i.


Composition of forms and sound

This light installation invites you to be inspired by the harmonious fusion of abstract shapes and objects. Step into an enchanting world where music and light projections merge seamlessly.

The installation is designed to stimulate your senses and take you on a visual and auditory journey. Each abstract form is positioned to interact meaningfully with the light projections and accompanying sound. Together they form a dynamic choreography that stimulates the viewer’s emotions and fuels the imagination.

The light projections play with color, intensity and movement. They transform the environment and create a vivid spectacle of light and shadow. The projections highlight the contours and features of the abstract shapes and objects, creating an interplay of visual elements.

The sound, seamlessly integrated into the installation, enhances the hypnotic experience. The rhythmic melodies and harmonic tones merge with the light projections to create a synthetic experience. The sounds fill the space and resonate with the emotions evoked by the visual splendor, creating an unforgettable experience.

 

Wavelight

As curious image-makers, Wavelight embraces the unknown. The young Limburg image-makers allow themselves to be surprised by coincidences and discover something new just like that.

For Wavelight, art is about more than visual aesthetics. They strive to create an emotional and sensory experience that invites the audience to reflect and lose themselves in the moment. Through the combination of light, sound and movement, they take the audience into new worlds and encourage them to look at their surroundings with different eyes.

The creation process is an integral part of the work. They see each project as an adventurous journey of discovery. With each new artwork, they start with a conceptual idea and then let experimentation guide them.

They then simultaneously create the visual and aural elements of the work, making sure that the music and image reinforce each other. This requires careful collaboration between the two artists to align their creative processes.

The results are unique and organic works of art that reflect the character of the space in which they are exhibited.

Oversigten over installationer +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere