• Dansk
  • English
  • Deutsch

Floating Delight – Jepser Bogaard

I en verdenskultur af konstante fristelser, bevæger vi os dagligt i et spændingsfelt af stimuli, som pirrer vores sanser, vores begær og vores generelle trivsel.

De svævende fristelser, som drager os mod hurtige feeds og tom underholdning, er en kontinuerlig reminder om at træffe valg, som kan skabe sammenhæng mellem krop og sind.

”Floating Delight” spejler sig i vandet, og afspejler dermed dobbeltheden i paradokset – spændingsfeltet i vores underholdningskultur – kunsten at kunne balancere og træffe valg.

Jesper Bogaard
Jesper Waaben Bogaard blev født i 1978 i Odense, Danmark. Jesper er uddannet på Institut for Kunst og Håndværk og arbejdede med filmoptagelser som teenager i London. Jesper er søn af en ingeniør og har bygget siden barndommen. Jesper har arbejdet med kunst og design siden 2002 og produceret skulpturelle lamper lavet af træer.

For Jesper er tæmningen af ​​rå, kaotisk kreativitet og en legeplads, hvor lys og bevægelse er en integreret del af processen. Kunstnerisk teknik baseret på grundforskning i grænsefladen mellem materiale og filosofi.

Lys, skulptur og bevægelse er nøgleord for Jesper, og hvis en installation kan opbygges statisk, er processen altid dynamisk. Legende tankeeksperimenter, destilleret til konkrete visuelle output, er beskrivende for Jesper.


In a world culture of constant temptation, we move daily in a tension field of stimuli that tickle our senses, our desires and our general well-being.

The hovering temptations that pull us towards fast feeds and empty entertainment are a continuous reminder to make choices that can create connection between body and mind.

“Floating Delight” is reflected in the water, and thus reflects the duality of the paradox – the field of tension in our entertainment culture – the art of being able to balance and make choices.

Jesper Bogaard
Jesper Waaben Bogaard was born in 1978 in Odense, Denmark. Jesper trained at the Department of Arts and Crafts and worked with film sets as a teenager in London. Jesper is the son of an engineer and has been building since childhood. Jesper has been working with art and design since 2002, producing sculptural lamps made of trees.

For Jesper , the taming of raw, chaotic creativity and a playground where light and movement are an integral part of the process. Artistic technique based on basic research at the interface of material and philosophy.

Light, sculpture and movement are keywords for Jesper, and if an installation can be statically structured, the process is always dynamic. Playful thought experiments, distilled into concrete visual outputs, are descriptive for Jesper.

OVERSIGTEN OVER INSTALLATIONER +

Få overblikket over alle installationerne til LUMINIS

Læs mere